Wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń w spółce z o.o.

Wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń w spółce z o.o.

Zmiany w Polskim Ładzie skomplikowały system podatkowy zmuszając wielu przedsiębiorców do poszukiwania alternatywy dla dotychczasowego rodzaju opodatkowania i oskładkowania. Jednym z rozwiązań, które może okazać się optymalne w spółce z o.o. jest zobowiązanie wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki (art. 176 K.s.h.). Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne? Będą to świadczenia takie jak np. świadczenie usług wymagających specjalistycznej wiedzy lub po prostu wykonywanie w sposób powtarzający się określonych czynności w spółce. Jako typowe świadczenia można zatem wskazać świadczenie usług informatycznych, doradczych w zakresie prawa, finansów czy księgowości, tłumaczeniowych, a także usługi marketingowe, dostarczanie oprogramowania czy udostępnianie spółce...

Projekt ustawy o sygnalistach

Projekt ustawy o sygnalistach

Ze względu na zbliżającą się datę obowiązkowego wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zgodnie z przyjętym harmonogramem (termin upływa 17 grudnia 2021 r.), prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nabrały tempa. Ustawa o sygnalistach to wymóg dostosowujący polskie prawodawstwo do dyrektywy Unii Europejskiej z 2019 roku. Co dokładnie zatem znalazło się w projekcie tej ustawy? Każdy podmiot (z sektora publicznego, jak i prywatnego) zatrudniający co najmniej 50 pracowników będzie zobowiązany ustanowić wewnętrzne kanały zgłaszania naruszeń oraz przyjąć odpowiednie polityki wewnętrzne w tym zakresie. Podmioty sektora finansowego będą objęte powyższym obowiązkiem niezależnie od poziomu zatrudnienia. Pozostałe...

Ulga IPBox a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ulga IPBox a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 2021 roku. Czy programiści rozliczający się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli skorzystać z ulgi IP BOX? Czym różni się ryczałt od pozostałych form opodatkowania? Podatnicy w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płacą podatek od przychodu, nie zaś od dochodu, jak w przypadku podatku liniowego, czy skali. Podatnicy zatem nie mają możliwości rozliczenia kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnicy stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają prawo do odliczeń od przychodów składek ZUS zapłaconych w danym roku podatkowym na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe...

Ulga IP BOX w pytaniach i odpowiedziach

Ulga IP BOX w pytaniach i odpowiedziach

Ulga IP BOX w pytaniach i odpowiedziach Co należy wiedzieć o uldze IP BOX? Jakie warunki należy spełnić? W artykule przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat tej preferencji podatkowej.  1. Czym jest IP BOX? Od stycznia 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP), mogą je opodatkować preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5%. Dotyczy to zarówno podatku PIT, jak i CIT. Celem wprowadzonej ulgi IP BOX jest m.in. zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej, zarówno przez polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej...

Przegląd interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi IP BOX – jakie wydatki mogą stanowić koszty uwzględniane w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP, jak i wskaźnika nexus?

Przegląd interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi IP BOX – jakie wydatki mogą stanowić koszty uwzględniane w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP, jak i wskaźnika nexus?

Programiści, prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych/ ulepszonych/ rozwijanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT, po spełnieniu następujących warunków, takich jak: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej; wytwarzanie/rozwijanie/ulepszanie kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, zgodnie z art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT; osiąganie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce; ponoszenie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. Czy wiesz, jakie koszty możesz zaliczyć dla celów IP BOX? Poniżej prezentujemy,...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Problemy w stosowaniu nowych przepisów oraz kłopot z określeniem beneficjenta rzeczywistego. Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie CRBR) zostało uregulowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Ustawa”). Ustawa została znowelizowana na skutek implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. Dyrektywa AML). W założeniu europejskich prawodawców głównym celem powstania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest uniemożliwienie przestępcom ukrycia swojej tożsamości w skomplikowanych strukturach...

Koronawirus – jaka pomoc przysługuje przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych?

Koronawirus – jaka pomoc przysługuje przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych?

Zgodnie z postanowieniami uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. tzw. „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorca – pracodawca, którego dotknął spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Jakie kryteria należy spełnić? Przedsiębiorca – pracodawca musi spełnić następujące kryteria, tj.: nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; nie zachodzą wobec niego przesłanki...

Szczęśliwego Nowego Roku!

Szczęśliwego Nowego Roku!

W Nowym Roku zespół Kolmers życzy wszystkim Klientom, przyjaciołom, znajomym oraz partnerom biznesowym wszystkiego dobrego, wielu sukcesów, również w życiu prywatnym, wiele zadowolenia i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań.