Podatek CIT dla spółek komandytowych. Ustawa skierowana do Senatu

Podatek CIT dla spółek komandytowych. Ustawa skierowana do Senatu

W dniu 28 października 2020 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa m.in. przewiduje, że od 2021 roku spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT.

Na wstępie przypomnijmy, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, spółki komandytowe są transparentne podatkowo, to znaczy, że w odróżnieniu od spółek kapitałowych, dochód osiągnięty przez spółkę osobową opodatkowany jest jedynie na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału), nie zaś na poziomie samej spółki. Osiągnięte przez spółkę dochody są opodatkowane jednokrotnie, tylko na poziomie wspólników.

Po zmianach uchwalonych przez Sejm, spółka komandytowa będzie zobowiązana  do zapłaty podatku od uzyskanych dochodów na takich samych zasadach jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna czy komandytowo – akcyjna, a więc według stawki podstawowej 19% lub 9%, jeżeli jej przychód spółki nie przekracza 2 mln euro. Powyższe oznacza, że spółka komandytowa w rzeczywistości zostanie podwójnie opodatkowana.

Od kiedy CIT w spółce komandytowej?

Ustawa przewiduje (art. 12 ust. 2), że spółka komandytowa może postanowić, że przepisy o opodatkowaniu podatkiem CIT stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. Innymi słowy, spółki komandytowe będą mogły wybrać czy rozliczają się na nowych zasadach od początku 1 stycznia 2021 roku, czy też rozpoczną ich stosowanie od 1 maja 2021 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została skierowana do Senatu, który ma ściśle określony czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a wynosi on w przypadku ustaw zwykłych 30 dni od jej przekazania. Jeśli w tym terminie Senat nie zdecyduje o ewentualnych poprawkach, bądź o odrzuceniu ustawy, uznaje się ją za przyjętą w treści proponowanej przez Sejm. Zaznaczyć przy tym należy, że ostateczne brzmienie nowych przepisów dotyczących objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych może jeszcze ulec nieznacznej zmianie.

W każdym razie, z dużą dozą prawdopodobieństwa ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta na początku przyszłego miesiąca i przepisy objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.