Przegląd interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi IP BOX – jakie wydatki mogą stanowić koszty uwzględniane w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP, jak i wskaźnika nexus?

Programiści, prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych/ ulepszonych/ rozwijanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT, po spełnieniu następujących warunków, takich jak:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • wytwarzanie/rozwijanie/ulepszanie kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, zgodnie z art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT;
 • osiąganie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce;
 • ponoszenie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Czy wiesz, jakie koszty możesz zaliczyć dla celów IP BOX? Poniżej prezentujemy, jakie wydatki mogą stanowić koszty uwzględniane zarówno w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP jak i wskaźnika Nexus.

 1. Wydatki na zakup sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie, szkolenia i konferencje branżowe, zakup literatury branżowej?

W interpretacji z dnia 6 listopada 2020 r. (0113-KDIPT2-2.4011.642.2020.3.SR), na pytanie dotyczące możliwości zaliczenia wydatków na:

 • zakup sprzętu komputerowego,
 • zakup licencji na oprogramowanie,
 • szkolenia, konferencje branżowe,
 • zakup literatury naukowej.

jako kosztów prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, Dyrektor KIS stwierdził, że:

skoro są to koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością, w ramach której Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na tworzenie programów komputerowych, to ww. koszty poniesione przez Wnioskodawcę stanowią koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej. W świetle przytoczonych przepisów prawa podatkowego, kosztami – w rozumieniu art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będą wszystkie ww. wydatki, ponieważ są to wydatki poniesione w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa IP, czyli istnieje związek tych wydatków z kwalifikowanym prawem IP oraz z uzyskanym dochodem z tego prawa. Ponadto koszty te są związane z prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową.

 • Koszty usług bankowych?  Czynsz i dzierżawa samochodu?

W interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT2-3.4011.606.2020.3.IR z dnia 5 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl przepisu ustawy o PIT, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT,
 • być właściwie udokumentowany.

Należy wskazać, że kosztami uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania lub jego części będą koszty poniesione w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową.

Według Dyrektora KIS istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

 • wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz
 • dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zatem, wydatki na:

 • zakup licencji,
 • czynsz i dzierżawę samochodu,
 • użytkowanie samochodu (np. paliwo, serwis),
 • usługi księgowe,
 • leasing laptopa,
 • zakup wtyczek do systemu,
 • zakup sprzętu elektronicznego (np. telefon komórkowy, akcesoria komputerowe),
 • przejazdy i transport,

przy zachowaniu właściwej proporcji, mogą stanowić koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Natomiast, kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nie może stanowić koszt usług bankowych, ponieważ nie stanowi on kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT wskazuje, że do kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

 • Wydatki na część czynszu za mieszkanie?

W wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.65.2020.2.MJA w dniu 27 października 2020 r. interpretacji indywidulanej przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w złożonym wniosku wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponosi następujące koszty:

 • wydatki na użytkowanie samochodu (np. paliwo, ubezpieczenia);
 • wydatki na abonamenty telefoniczne wraz z telefonami komórkowymi;
 • wydatki na sprzęt elektroniczny (np. laptop, komputer stacjonarny);,
 • wydatki na materiały biurowe;
 • wydatki na część czynszu oraz opłat w mieszkaniu;
 • wydatki na szkolenia;
 • wydatki na opłaty za Internet.

Wymienione wydatki, według Wnioskodawcy są wprost związane z wytworzeniem, rozwinięciem, ulepszeniem oprogramowania lub jego części (kwalifikowane IP) oraz dodatkowo Wnioskodawca wykazał przesłanki świadczące o powiązaniu poszczególnych grup kosztów z wytworzeniem, rozwinięciem, ulepszeniem oprogramowania (lub jego części).

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji stwierdził, że koszty ponoszone przez Wnioskodawcę:

 • na użytkowanie samochodu (np. paliwo, ubezpieczenia),
 • abonamenty telefoniczne wraz z telefonami komórkowymi,
 • sprzęt elektroniczny (np. laptop, komputer stacjonarny),
 • materiały biurowe, szkolenia,
 • opłaty za Internet,

przy zachowaniu właściwej proporcji, mogą stanowić koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, czyli koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Odnosząc się natomiast do kwestii uznania kosztów czynszu oraz opłat w mieszkaniu, rozliczanych w proporcjonalnej części za koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności, należy mieć na uwadze treść art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT. Przepis ten literalnie wskazuje że do kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w szczególności kosztów związanych z nieruchomościami.

Wobec tego wydatki na część czynszu oraz opłat w mieszkaniu nie mogą stanowić kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

 • Koszty usług doradztwa podatkowego czy usług hotelarskich?

W bezpośrednim związku z wytworzeniem kwalifikowanego IP mogą być m. in. koszty usług doradztwa podatkowego czy hotelarskich, tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2020 r., 0113-KDIPT2-1.4011.515.2020.2.MGR.

Dyrektor KIS wskazuje na wydatki które mogą stanowić koszty uwzględniane zarówno w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP, jak i wskaźnika Nexus, tj. na m.in.:

 • leasing samochodu,
 • eksploatacje samochodu (paliwo, serwisowanie, przeglądy, ubezpieczenie OC/AC),
 • transport (inny niż samochód prywatny) – usługi taksówkarskie, bilety kolejowe,
 • sprzęt elektroniczny (np. komputer, monitor, telefon, drukarka, akcesoria komputerowe, minikomputery),
 • subskrypcje portali branżowych umożliwiających szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
 • literaturę branżową (IT),
 • usługi telekomunikacyjne (abonament internetowy),
 • usługi księgowe,
 • usługi doradztwa podatkowego,
 • usługi hotelarskie,

ponoszone w związku z prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalność badawczo-rozwojową związaną z wytworzeniem oprogramowania (kwalifikowanego IP).

Na marginesie jednak zauważyć należy, że w złożonym wniosku Wnioskodawca szczegółowo uzasadnił ich związek z działalnością badawczo-rozwojową.

Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu ulgi IP BOX?

Pomożemy przygotować analizę projektów pod kątem ich uznania jako kwalifikowane IP, przygotować wewnętrzną dokumentację i wystąpić z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zabezpieczające rozliczanie ulgi, co pozwoli na zredukowanie podatku dochodowego do 5%. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z autorem artykułu, wysyłając wiadomość na adres: ilona.swiderska-cwik@kolmers.pl