Koronawirus – jaka pomoc przysługuje przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych?

Zgodnie z postanowieniami uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. tzw. „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorca – pracodawca, którego dotknął spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jakie kryteria należy spełnić?

Przedsiębiorca – pracodawca musi spełnić następujące kryteria, tj.:

 1. nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 2. nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości (poprzez odesłanie do art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy).

Omawiana poniżej regulacja odnosi się nie tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Spadek obrotów gospodarczych powinien wynosić:

 1. nie mniej niż 15% – liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego lub
 2. nie mniej niż 25% – liczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przestój ekonomiczny

W przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego pracodawca ma możliwość:

 1. obniżenia wynagrodzenia pracowników, ale o nie więcej niż o 50% i maksymalnie do wysokości wynagrodzenia minimalnego – z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
 2. otrzymać dofinansowanie do tych wynagrodzeń w wysokości do 50% wynagrodzenia minimalnego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1.533,09  zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67%), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Z możliwości dofinansowania wyłączeni są pracownicy, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczyło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracodawcę

Z powodu wystąpienia COVID-19 pracodawca może:

 1. zredukować wymiar czasu pracy pracownika o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem jednak, że wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W przypadku wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca będzie mógł:

 1. otrzymać dofinansowanie z FGŚP maksymalnie do wysokości 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli 2.452,27 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67%), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Podobnie jak w przypadku przestoju, dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wyższych od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Powyższe świadczenia przysługują przez okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń z możliwością ich przedłużenia.

Wnioski elektroniczne należy składać do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy po dopełnieniu wszystkich formalności przewidzianych ww. ustawą.

Kancelaria KOLMERS Legal oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu przez przedsiębiorcę – pracodawcę środków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z epidemią COVID-19.

W tym zakresie oferujemy pomoc przy:

 1. weryfikacji dokumentacji przedsiębiorcy w celu możliwości ubiegania się o ww. dofinansowanie;
 2. przygotowaniu kalkulacji kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w zależności od przyjętych rozwiązań [przestoju ekonomicznego i (lub) obniżenienia wymiaru czasu pracy];
 3. wsparciu w przeprowadzeniu konsultacji, procedurze powiadamiania pracowników, w tym również w przygotowaniu porozumienia z przedstawicielami pracowników;
 4. przygotowaniu oraz złożeniu w imieniu pracodawcy wniosku o dofinansowanie do właściwego Urzędu Pracy.