Umowa powierzenia jest niezbędna

Umowa powierzenia jest niezbędna

Administrator danych osobowych może, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przekazać je innemu podmiotowi. Przekazanie to odbywa się jednak włącznie na podstawie pisemnej umowy (może być zawarta w formie elektronicznej) lub innego instrumentu prawnego. Jak powinna zostać przygotowana taka umowa, aby spełnione zostały wymogi o ochronie danych osobowych?

Dla prawidłowego stosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych określonej w art. 28 RODO zasadnicze znaczenie ma ustalenie różnicy pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym. Według definicji zamieszczonych w art. 4 pkt 7 i 8 RODO, „administratorem” jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Określenie zaś „podmiot przetwarzający”, inaczej zwanym również „procesorem” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W literaturze podkreśla się, że istotą konstrukcji powierzania przetwarzania (czyli operacji lub zestawu operacji wykonywanych na danych osobowych) jest zlecenie przez administratora wybranemu podmiotowi przetwarzającemu dokonania określonych czynności przetwarzania, w imieniu i na rzecz administratora. Cechą zatem odróżniającą administratora od podmiotu przetwarzającego jest więc to, że drugi nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania. Najczęściej administrator podejmuje decyzję o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, gdy uzna, że podmiot, któremu powierzy te czynności, wykona je bardziej efektywnie, tj. wykona te czynności w imieniu administratora szybciej, skuteczniej i zapewne taniej. Najczęściej jako przykład powierzenia przetwarzania danych osobowych przez administratora podaje się przekazanie danych podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze księgowej, czy informatycznej.

W listopadowym numerze miesięcznika Benefit 11(90)/2019 ukazał się obszerny artykuł mec. Ilony Świderskiej-Ćwik dotyczący umowy powierzenia przetwarzania danych.

Z elektroniczną wersją artykułu można zapoznać się tutaj: https://www.miesiecznik-benefit.pl/rozwoj/benefity/news/umowa-powierzenia-jest-niezbedna/