Umowy i kontrakty

Umowy i kontrakty

Prawo umów

Dobrze zaprojektowana i napisana umowa jest podstawą funkcjonowania biznesu, a sprawnie przeprowadzone negocjacje oszczędzają czas i zabezpieczają przyszłe inwestycje. Dobra umowa ułatwia i upraszcza również współpracę pomiędzy kontrahentami i oraz eliminuje potencjalne sytuacje konfliktowe i możliwe spory. Ceniąc interes klientów negocjujemy efektywnie, skutecznie oraz zawsze zmierzamy do realizacji wyznaczonego celu w jak najkrótszym czasie. Przygotowujemy umowy dostosowane do indywidualnych potrzeb, znajdując najlepsze rozwiązania prawne dla realizacji konkretnych celów biznesowych.

Praktyka prawa umów Kolmers Legal oferuje m.in. takie usługi jak:

  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie tworzenia koncepcji, przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania wszelkiego rodzaju kontraktów w obrocie gospodarczym (umowy, porozumienia, listy intencyjne);
  • sporządzanie oraz wprowadzanie do obrotu ogólnych warunków umów (OWU), wzorców umownych oraz regulaminów wewnętrznych i zewnętrznych;
  • doradztwo w zakresie modyfikacji istniejących umów (przenoszenia praw i obowiązków, cesje, zmiany podmiotowe i zakresowe umów, przedterminowe zakończenie umów);
  • przygotowanie dokumentacji i realizacja zabezpieczenia transakcji handlowych (gwarancje bankowe, zastawy, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipoteki, poręczenia, itp.);
  • prowadzenie nadzoru nad prawidłowością i realizacją wykonywania zawartych umów;
  • przygotowanie strategii dla rozwiązywania sporów powstałych na tle zawierania, wykonywania lub zakończenia umów;
  • reprezentacja w sprawach spornych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu umów na drodze negocjacji, mediacji i arbitrażu;
  • reprezentacja i zastępstwo procesowe w sporach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu umów.