Spory wspólników

Spory wspólników

Spory korporacyjne i spory wspólników

Funkcjonowanie spółki (a w szerokim spojrzeniu – po prostu firmy) wiąże się – jak wszystko oparte na relacjach i zaufaniu – z ryzykiem powstania konfliktów i zatargów na różnym tle. Spory wspólników, uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie spółki to bardzo poważny problem, który może nawet doprowadzić do upadłości i bankructwa dobrze prosperującej firmy. Patowa, długotrwała sytuacja, w której tradycyjne metody rozwiązywania sporu nie dają efektów, może stać się przysłowiowym gwoździem do trumny każdego przedsiębiorstwa.

Przyczynami konfliktów w przypadku spółek kapitałowych i osobowych mogą być przykładowo odmienne wizje wspólników co do kierunku rozwoju, różne postrzeganie „wspólnego celu” albo po prostu problemy w relacjach osobistych. Jako specjaliści od spółek wiemy, że choć w biznesie kluczowe jest unikanie sporów (które zabierają czas i pieniądze) to nie zawsze jest to możliwe.

Kolmers Legal posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań spornych między wspólnikami i udziałowcami spółek kapitałowych i osobowych. Zajmujemy się przeciwdziałaniem wrogim przejęciom, zapobiegamy dalszym bezprawnym wykorzystywaniem struktur i instrumentów kapitałowych w celu wyprowadzania majątku firmy poza spółkę, a także sytuacjami, w których jeden ze wspólników działał na szkodę przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie w zakresie sporów korporacyjnych obejmuje także sprawy związane z nielojalnymi managerami oraz konfliktami pomiędzy założycielami spółki, a inwestorami mniejszościowymi.

Postępowania sporne pomiędzy wspólnikami spółek uznawane są jako takie o wyższym stopniu trudności. Toczące się wewnętrzne spory wspólników zazwyczaj mocno negatywnie wpływają na funkcjonowanie samych spółek – zarówno pod względem organizacyjnym jak i ekonomicznym. Zespół Kolmers stosuje więc takie rozwiązania prawne, które szybko i sprawnie mają za zadanie minimalizować negatywny wpływ sporów między wspólnikami na codzienną działalność firmy.

Zakres usług:

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu obsługi transakcji, procesów typu M&A oraz oczywiście w bieżącej obsłudze korporacyjnej, Kolmers Legal zapewnia wsparcie prawne w obszarze sporów wspólników spółek, w szczególności w zakresie:

 • sporów związanych z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy (np. o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu;
 • przeciwdziałania wrogim przejęciom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym;
 • sporów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką wynikających z naruszenia zakazu konkurencji;
 • sporów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką wynikających z naruszenia nakazu zachowania poufności;
 • sporów związanych z transakcjami, których obiektem jest spółka (ze szczególnym uwzględnieniem umów sprzedaży, umów przedwstępnych, umów opcji) oraz sporami dotyczącymi zapłaty za akcje lub udziały w spółce;
 • sporów dotyczących prawidłowego funkcjonowania spółek, toczących się pomiędzy samymi organami spółki lub pomiędzy organami a wspólnikami spółki;
 • sporów dotyczących podziału zysku w spółce lub pokrycia straty, zmiany i sposobu przeznaczania kapitału, dopłat oraz wyceny udziałów i akcji w spółkach kapitałowych;
 • sporów o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji;
 • sporów wynikających z umów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami;
 • prowadzenia postępowań związanych z roszczeniami zewnętrznymi przeciwko członkom organów spółek;
 • sporów pomiędzy wspólnikami, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu między wspólnikami większościowymi a mniejszościowymi;
 • sporów w zakresie wykluczenia wspólnika, rozwiązania lub likwidacji spółki;