Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria prawna Kolmers kompleksowo prowadzi sprawy związane z problematyką prawa karnego i prawa karnego gospodarczego. Nasze wsparcie często jest także połączone ze szczególnym doradztwem w dziedzinie zapobiegania i wykrywania nadużyć w ramach przedsiębiorstw oraz analizą zagrożeń prawnokarnych dotyczących transakcji. Adwokaci naszej kancelarii prowadzą obronę w sprawach karnych we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu apelacyjnym, a także po uprawomocnieniu się orzeczenia, w postępowaniu wykonawczym.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych, w tym również procesów karno-skarbowych oraz tzw. „white collar crimes”. Służymy merytoryczną poradą i jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w nagłych sytuacjach kryzysowych. Kancelaria prowadzi także obronę oskarżonych we wszystkich instancjach postępowań sądowych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Zakres usług w zakresie prawa karnego:

W szczególności:

  • Oferujemy doradztwo oraz reprezentację pozasądową i sądową dla przedsiębiorców w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  • Prowadzimy sprawy w zakresie odpowiedzialności karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, fałszerstw oraz naruszeń prawa własności przemysłowej;
  • Występujemy jako obrońcy podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)
  • Doradzamy w sprawach karnych dotyczących prania brudnych pieniędzy, „kreatywnej księgowości” i malwersacji;
  • Reprezentujemy członków zarządu i organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną za działalność spółki;
  • Przeprowadzamy audyty prawnokarne  w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki;
  • Zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego osobom pokrzywdzonym przestępstwami intelektualnymi (white collar crimes)

Wybrane instytucje w prawie karnym

Zbrodnią jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata albo karą surowszą. Chodzi zatem o przestępstwa, które zagrożone są karami pozbawiania wolności od 3 do 15 lat, a także karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności

Występkiem jest czyn zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności. Oczywiście, podobnie jak w przypadku zbrodni, znaczenie ma ustawowy wymiar tych kar, minimalny wymiar ustawowy, który musi być przekroczony, aby dany czyn zabroniony mógł być uznany za występek. I tak w przypadku czynów zagrożonych grzywną kara musi przekraczać 30 stawek dziennych lub 5000 złotych, kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności musi przekraczać miesiąc. W przypadku czynów zagrożonych grzywną nie ma znaczenia wysokość jednej stawki dziennej.

Czynność sprawcza polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym. Doprowadzenie należy rozumieć jako wywołanie niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji rozporządzającej w odniesieniu do jego mienia. Nie każde doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem stanowi oszustwo. To ostatnie zachodzi tylko wtedy, kiedy sprawca działał w określony sposób, mianowicie wprowadzając w błąd lub wyzyskując niezdolność pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Warto też pamiętać, że oszustwo jest czynem ściganym z oskarżenia publicznego, chyba że zostało popełnione na szkodę osoby najbliżej, to wtedy ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Sprawcą przestępstwa z art. 291 § 1 Kodeksu karnego może być w zasadzie każdy, z wyjątkiem osób uczestniczących w przestępstwie, z którego pochodzą rzeczy stanowiące przedmiot paserstwa. Aby dopuścić się przestępstwa konieczna jest świadomość sprawcy, że rzecz została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, albo świadomość możliwości zaistnienia tej okoliczności i godzenia się na to. Nabycie jest najczęstszą formą paserstwa i oznacza uzyskanie władztwa nad rzeczą za zgodą nabywcy, z reguły będzie to sprzedaż, zamiana lub darowizna.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest prawnokarną reakcją na czyn przestępny sprawcy, która wiąże się z przypisaniem mu faktu popełnienia przestępstwa i winy, ale bez konsekwencji w postaci skazania i wymierzenia kary, a wręcz przeciwnie – z zakończeniem prowadzonego postępowania karnego w postaci jego warunkowego umorzenia na próbę połączonego z reguły z odpowiednio dobranymi obowiązkami w postaci: naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo zapłaty nawiązki, uiszczenia świadczenia pieniężnego, a także niektórymi obowiązkami spośród wymienionych w art. 72 § 1 Kodeksu karnego oraz z zakazem prowadzenia pojazdów do lat 2 i ewentualnie z dozorem. O warunkowym umorzeniu postępowania karnego sąd orzeka wyrokiem. Wyrok ten jest odnotowywany w Krajowym Rejestrze Karnym w celu monitorowania okresu próby i wywiązywania się z nałożonych obowiązków, zakazów i środków kompensacyjnych. Z tej racji jednak, że nie jest wyrokiem skazującym, ale warunkowo umarzającym postępowanie karne, sprawca ma status osoby niekaranej.

Po zatarciu skazania uważa się za niebyły nie tylko sam fakt skazania, lecz również popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie pewnego rodzaju fikcji prawnej – fikcji niekaralności. Od chwili zatarcia skazania prawdziwe – z punktu widzenia porządku prawnego – jest stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono Zatarcie skazania może nastąpić na trzy sposoby, tj. z mocy prawa, na podstawie postanowienia sądu albo w wyniku zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa w następujących sytuacjach:

1) – z upływem 6 miesięcy od pomyślnego zakończenia okresu próby przy warunkowym zawieszeniu orzeczonej kary,

2) – w sytuacji, gdy w wyniku zmiany ustawodawstwa czyn objęty wyrokiem nie jest zabroniony pod groźbą kary,

3) – po upływie przewidzianego przez ustawę okresu od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,

4) – w wyniku ustawy amnestyjnej.

Dane osobowe osób prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii, prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej, prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu, usuwa się z rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu.