Restrukturyzacje i upadłości

Restrukturyzacje i upadłości

Restrukturyzacje i upadłości

Działając w oparciu o własny zespół doradców restrukturyzacyjnych, Kolmers Legal doradza w zakresie przygotowywania i prowadzania postępowań upadłościowych, naprawczych, sanacyjnych oraz innego rodzaju postępowań restrukturyzacyjnych. Pomagamy w opracowywaniu strategii związanych z reorganizacją finansową i restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych. Reprezentujemy zarówno interesy dłużników jak i wierzycieli. Nasi prawnicy i eksperci posiadają nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną i merytoryczne przygotowanie prawnicze, ale także nieocenione doświadczenie praktyczne, wyniesione z zarządzania spółkami na polskim i europejskich rynkach.

Zakres usług w zakresie restrukturyzacji i upadłości

Kancelaria Kolmers oferuje pomoc m.in. w zakresie:

 • bieżącej obsługi przedsiębiorców i Klientów indywidualnych zagrożonych nierentownością, a w razie potrzeby inicjacji postępowania upadłościowego;
 • oceny zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości;
 • doradztwa w toku bieżących postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych;
 • reprezentacji klientów na zgromadzeniach wierzycieli i w ramach prowadzonych postępowań sądowych;
 • pełnego doradztwa w zakresie postępowań likwidacyjnych spółek;
 • doradztwa prawnego z zakresu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
 • prowadzenia procesów fuzji i przejęć związanych z niewypłacalnymi spółkami;
 • wsparcia członków Zarządu w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz przed skutkami zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości ;
 • negocjacji i zawierania układów z wierzycielami, optymalizacji kosztów i prawnych zabezpieczeń finansowania zobowiązań;
 • reprezentacji Klientów przed Sądem w postępowaniach upadłościowych;
 • ustanawiania, rejestracji i realizacji zabezpieczeń wierzytelności (zastawy, zastawy rejestrowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie etc.).

Tryby postępowania

Jest najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym, które umożliwia zawarcie układu z wierzycielami w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Dodatkowo, takie rozwiązanie sprzyja szybkości procedury restrukturyzacyjnej, a także umożliwia zachowanie jej przez długi okres w poufności. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przebieg postępowania

 1. Zawarcie przez przedsiębiorcę umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym,
 2. Ustalenie dnia układowego i zbieranie głosów wierzycieli
 3. Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli
 4. Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu i jego zatwierdzenie przez sąd
 5. Pozasądowe wykonywanie układu

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Pozwala przedsiębiorcy na zachowanie zarządu własnego nad całym jego majątkiem na czas trwania postępowania, a jego otwarcie zawiesza z mocy prawa postępowania egzekucyjne. Dodatkowym, ważnym elementem jest uproszczony tryb sporządzania spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych – nadzorca sądowy ma na to 2 tygodnie, a wierzyciele w zamian sprzeciwu będą mogli zgłaszać zastrzeżenia, których wniesienie oznacza uznanie wierzytelności danego wierzyciela za sporną.

Przebieg postępowania

 1. Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego,
 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego,
 3. Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 5. Wykonywanie układu

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie nadzorcy sądowego. Dodatkowo już na etapie badania wniosku możliwe jest zawieszenie przez sąd postępowań egzekucyjnych, prowadzonych w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem, oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania. Procedura sporządzania i zatwierdzania spisu wierzytelności jest dłuższa i bardziej sformalizowana niż w przypadku przyspieszonego postępowania układowego.

Przebieg postępowania

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego
 2. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego
 3. Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 5. Zatwierdzenie układu przez sąd
 6. Wykonywanie układu.

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Postępowanie sanacyjne pozwala na głęboką restrukturyzację zatrudnienia, odstąpienie od niekorzystnych kontraktów oraz sprzedaż zbędnych składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej. Jest to jedyne z postępowań restrukturyzacyjnych, w którym zasadą jest utrata zarządu własnego nad przedsiębiorstwem i oddanie jej w ręce wybranego przez sąd zarządcy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł powierzyć dłużnikowi zarząd własny.

Przebieg postępowania

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
 2. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
 3. Złożenie przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 5. Zatwierdzenie układu przez sąd
 6. Wykonywanie układu.