Zakazane kody PKD w spółce z o.o.

Zakazane kody PKD w spółce z o.o.

Określenie zakresu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do tzw. elementów przedmiotowo istotnych podczas zawierania umowy spółki i samego procesu rejestracji. Jakkolwiek Kodeks spółek handlowych nie definiuje precyzyjnie tego pojęcia, można przyjąć, że przedmiot działalności ma z jednej strony informować innych uczestników rynku o zakresie działania spółki, z drugiej zaś służyć zakreśleniu ram, w których będzie poruszać się firma realizując cel spółki. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to umownie więc przyjęta klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej, które realizują firmy.

Prawidłowe określenie kodów jest ważne z także z innych powodów, niż sama statystyka czy informacja rynkowa.

Po pierwsze, wykonywanie działalności wykraczających poza kody określone w umowie może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny. Dodatkowo, często w konkursach ofert, przetargach, a także wnioskach o dotację mogą startować firmy wykonujące (posiadające wpisaną) konkretną działalność określoną danymi kodami PKD.

Ponieważ zakładając spółkę, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest określić rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD, a podanie kodów następuje w momencie zakładania firmy, to wybór ten towarzyszy przedsiębiorcy na każdym etapie jej prowadzenia.

Odkąd powstał portal S24, służący do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych oraz spółek komandytowych, procedura rejestracji podmiotów w KRS została znacznie ułatwiona i (w większości przypadków) przyśpieszona. Teoretycznie, założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, z pomocą portalu S24 powinno nastąpić – zgodnie z nazwą – w ciągu 24 godzin.

Warto jednak pamiętać, że podczas rejestracji spółki online możemy natrafić na pewne utrudnienia, gdyż np. istnieją kody określane jako „zakazane kody PKD”, czyli takie, których spółka z o.o. nie może stosować. Zakreślenie zakazanego kodu PKD spowoduje, że wniosek o rejestrację spółki zostanie przez Krajowy Rejestr Sądowy odrzucony. System S24 nie weryfikuje bowiem zgodności wybranego rodzaju działalności (klasyfikacja PKD) z formą prawną przedsiębiorstwa.

Zakazane kody PKD w spółce z o.o.

 • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
 • PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie
 • PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • PKD 65.20.Z -Reasekuracja
 • PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne
 • PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
 • PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 • PKD 85 – Edukacja
 • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 • PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
 • PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
 • PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne
TV-IMG_7484

Marek Magdziarz

Aplikant radcowski

Pytania w zakresie rejestracji spółki?

Kolmers Legal oferuje kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej, m.in. w zakresie tworzenia i zmiany umów spółek, rejestracji w KRS, poprzez bieżącą, kompleksową obsługę prawną, a także procesy M&A.