Radca prawny po angielsku

Radca prawny po angielsku

Podczas obrad Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęto uchwałę Nr 102/X/2018 w sprawie angielskich nazw zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz powszechnego fragmentu nazwy firmy, czyli „Kancelaria Radcy Prawnego”.

Attorney-at-law – tak obecnie należy tłumaczyć tytuł zawodowy „radca prawny” na język angielski.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały, angielski termin legal adviser, często stosowany dotychczas na wizytówkach czy stronach internetowych jako odpowiednik i tłumaczenie zawodu radcy prawnego nie oddaje pełnego zakresu kompetencji i sugeruje jedynie doradztwo prawne bez reprezentowania klientów przed sądami. Dodatkowo takie tłumaczenie może być dla zagranicznego odbiorcy podwójnie mylące, albowiem w innych krajach posługują się nim czasem również osoby, które nie ukończyły nawet studiów prawniczych.

W uchwale przyjęto tłumaczenie nie tylko samego nazwy zawodu radcy prawnego, ale także nazw samorządu radców prawnych, jego poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski zgodne z przekładem przedstawionym w tabeli:

Język polski Język angielski
 

radca prawny

attorney-at-law
 

aplikant radcowski / aplikantka radcowska

trainee attorney-at-law /

trainee attorney-at-law

 

Kancelaria Radcy Prawnego / Kancelaria Radców Prawnych

Law Firm of Attorney-at-Law / Law Firm of Attorneys-at-Law
 

samorząd radców prawnych

The National Bar of Attorneys-at-Law
 

Krajowa Rada Radców Prawnych

The National Bar Council of Attorneys-at-Law
 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

The Board of the National Bar Council
of Attorneys-at-Law
 

Okręgowa Izba Radców Prawnych
w [nazwa miasta]

[city name] Bar Association of Attorneys-at-Law

or [city name] Bar Association

W przeszłości stosowane różne tłumaczenia adviser oraz attorney  służyły klientom praktycznemu odróżnianiu radców od adwokatów, jako prawników bardziej korporacyjnych od aktywnych pełnomocników sądowych (obrońców procesowych). Dziś ten podział prawie zatarł się już całkowicie na skutek stopniowego uzyskiwania przez radców prawnych kolejnych kompetencji i uprawnień procesowych, aż po ostatnią zmianę, która nadała im uprawnienia obrońców w sprawach karnych. Obecnie różnice między izbami są stosunkowo niewielkie i uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych zdaje się potwierdzać ten stan.