Administratorem danych osobowych Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta zbieranych w celu zawarcia i realizacji umowy w zakresie obsługi prawnej/na potrzeby świadczenia usług prawnych na indywidualne żądanie Klienta, jest spółka pod firmą KOLMERS Legal Kolanowski Stanik spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-508) przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834057, NIP: 5213893378, REGON:385798092,  e-mail: biuro@kolmers.pl, tel.: 22 250 08 99, dalej jako „Kancelaria”.

Kancelaria przetwarza dane osobowe Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta w zakresie podanym w umowie (w tym w umowie na obsługę prawną) i w celu realizacji ww. umowy lub na potrzeby świadczenia usług prawnych na indywidualne żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto przetwarzanie danych osobowych Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta będzie konieczne dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dodatkowo, w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie danych osobowych Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W innych przypadkach, dane osobowe Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych przez Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy na obsługę prawną/na potrzeby świadczenia usług prawnych na indywidualne żądanie Klienta, może być niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, a w przypadku wyrażenia zgody może być niezbędne do podjęcia działań określonych w treści zgody.

Dane osobowe Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Kancelarii lub podmiotom współpracujących z Kancelarią na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Dane osobowe Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów tj. w zakresie realizacji umowy na obsługę prawną – przez okres do czasu zakończenia procesu realizacji umowy/świadczenia usług obsługi prawnej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Kancelarię uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w zakresie określonym powyżej. Dodatkowo w zakresie w jakim dane osobowe Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta są przetwarzane na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe Klienta bądź pracowników lub współpracowników Klienta lub innych osób kontaktowych ze strony Klienta nie będą wykorzystane do jego profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Klienta.

Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.