KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOLMERS Legal Kancelaria Prawna Piotr Kolanowski z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa, NIP: 5262831934. Kontakt: numer telefonu: +48 250 08 99, e-mail: biuro@kolmers.pl („Administrator”).

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie wskazanych danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

b) podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów, do czasu wzięcia udziału Pani/Pana w organizowanym przez Administratora wydarzeniu, a w innych przypadkach przez okres wysyłki informacji handlowych dotyczący działalności Administratora i do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

6. Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, ze cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.