POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników strony pod adresem http://kolmers.pl/ jako administrator zarządzający tym serwisem KOLMERS Legal Kolanowski Stanik spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, (kod pocztowy 02-508), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000834057, NIP: 5213893378, REGON: 385798092 wprowadza niniejszą politykę prywatności.
 2. Użytym w niniejszej Polityce pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
Polityka oznacza niniejszą politykę prywatności,
Administrator oznacza KOLMERS Legal Kolanowski Stanik spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, (kod pocztowy 02-508), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000834057, NIP: 5213893378, REGON: 385798092, Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@kolmers.pl, telefon: +48 22 250 08 99
RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Serwis oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: http://kolmers.pl/
Użytkownik oznacza każdą osoba fizyczna, odwiedzającą Serwis lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce,
Dane osobowe oznacza wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 1. Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu. Akceptując niniejszą Politykę Użytkownik wyraża zgodę na to, aby używanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Serwisu.
 2. Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu lub z usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Rozdział II.

Zakres, cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisie

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celach statystycznych i analitycznych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
  3. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

 1. Administrator udostępnia w Serwisie formularz kontaktowy (formularz „Kontakt”). Użytkownik w formularzu „Kontakt” podaje dane osobowe niezbędne w celu nawiązania z nim kontaktu, w tym w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
 2. Skorzystanie z formularza „Kontakt” wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
  1. imienia,
  2. adresu e-mail lub nr telefonu,
  3. treści wiadomości skierowanej do Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest wymagane w celu identyfikacji Użytkownika oraz przyjęcia i obsługi zapytania Użytkownika. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by udzielić odpowiedzi na zapytanie. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych obowiązkowych (wymienionych w ust. 2 powyżej) uniemożliwi Administratorowi obsługę zapytania.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi przez Administratora lub do czasu cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem).

Newsletter

 1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika Serwisu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (oferty o usługach i produktach Administratora) za pośrednictwem wiadomości e-mail, dane osobowe Użytkownika (tj. imię oraz adres e-mail) będą przetwarzane przez Administratora w celu wysłania takich informacji.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona przez Użytkownika zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem), a w niektórych sytuacjach przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Portale społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/kolmerslegal/ (i w tym zakresie współadministratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Limited), portalu Linkedin dostępnym pod adresem: https://www.linkedin.com/company/kolmerslegal oraz portalu Instagram dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/kolmerslegal/ wyłącznie w związku z prowadzonym profilem (tj. w celu informowania o działalności Administratora) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, (tj. promowanie produktów i usług oferowanych przez Administratora, informowaniu o organizowanych wydarzeniach, szkoleniach itp.). Użytkownik odwiedzając ww. profile Administratora udostępnia dane osobowe w postaci: nazwy konta, komentarzy, polubień, identyfikatorów internetowych oraz adresu IP urządzenia z którego korzysta w celu umożliwienia Administratorowi efektywnego prowadzenia profilu oraz komunikowania się z Użytkownikiem.

Rozdział III.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownikom Serwisu przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści podanych danych osobowych,
  2. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
  3. prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  4. prawo do bycia zapomnianym,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych,
  6. prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
  7. prawo do sprzeciwu,
  8. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,
  9. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody,
  10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji swoich praw, Użytkownik Serwisu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem:
  1. listownie pod adresem: KOLMERS Legal Kolanowski Stanik sp.k., ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa.
  2.  przez e-mail: biuro@kolmers.pl.

Rozdział IV.

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator danych udostępniający dane oraz administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynności, w tym na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 2. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

Rozdział V.

Ochrona informacji o charakterze osobistym

 1. Administrator stosuje środki ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator, w celu ochrony poufności danych, podejmuje działania zgodne ze standardami w branży. Administrator wdrożył zasadne mechanizmy kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacją.

Rozdział VI.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Administrator uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu w następujących celach:
  1. dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika (wyłącznie w zakresie określenia języka używanego przez przeglądarkę Użytkownika),
  2. statystycznych Administratora.
 3. Administrator informuje także Użytkowników Serwisu, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, celem uniemożliwienia przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka będzie przez Administratora jednostronnie zmieniana w sytuacji, kiedy okaże się to niezbędne z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów w zakresie ochrony danych osobowych lub inne istotne zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie również możliwość zmiany Polityki w przypadku zmian technologicznych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych, a także w razie zmiany podstaw prawnych, celów lub sposobów przetwarzania danych osobowych.