Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Kolmers Legal oferuje szeroki wachlarz usług związanych z prawem administracyjnym, a także procedurami administracyjnymi i postępowaniem sądowo-administracyjnym we wszystkich instancjach. W ramach oferowanej obsługi prawnej w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego Kancelaria Kolmers:

reprezentuje w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej;

sporządza i składa wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych;

przygotowuje, sporządza i opiniuje projekty uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej;

doradza i sporządza porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;

doradza, sporządza lub bezpośrednio prowadzi postępowania, w przedmiocie: zaskarżenia decyzji administracyjnych, zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, skargi na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej przed organami administracji rządowej i samorządowej, w tym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Urzędem Patentowym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

wspiera oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie usankcjonowanych prawnie koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;

dokonuje w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;